Ευαγγελος φαναρας πολιτικος μηχανικος λαρισα

Εκτίμηση κόστους, εξόδων και διασφάλιση οικονομίας.

Δημιουργία διαγραμμάτων προόδου έργου και αναφορές κόστους.

Τεχνικές ανάλυσης κόστους που περιλαμβάνουν προετοιμασία προϋπολογισμού, έλεγχο κόστους, πρόβλεψη και αναφορά κόστους.

Ερμηνεία συμβολαίου και διαχείριση βάσης δεδομένων οικονομικού κινδύνου και τρέχοντος ελέγχου κόστους. Παρακολούθηση λεπτομερών αναφορών κόστους κατασκευής και ταμειακών ροών.

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ενημέρωση δεδομένων κόστους έργου για προϋπολογισμένα ποσά.

Συμφιλίωση και συντονισμός δεδομένων κόστους έργου με αναφορές κατάστασης πελάτη.

Υποστήριξη την πρόβλεψη προβλημάτων χρόνου και κόστους προσφέροντας τάσεις πληροφοριών.

Υποστήριξη με ετήσια έκθεση απόδοσης κόστους και δημοσιονομικό προϋπολογισμό ετησίως.

Ενοποίηση δεδομένων έργου σε δεδομένα υποπρογράμματος. Διαχείριση βάσης δεδομένων διαχείρισης έργου. Χειριστείτε προγραμματισμό πόρων, συντονισμό ορόσημων και εργασίες χρονοδιαγράμματος.

Ανάπτυξη και ενημέρωση χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής με κόστος και πόρους.

Καθιέρωση και διατήρηση αρμονικής σχέσης πελάτη για υποστήριξη της παράδοσης έργου και της ικανοποίησης των πελατών.

Υποβολή μηνιαίας αναφοράς στο Project Manager και υποστήριξη την προετοιμασία εσωτερικών αναφορών. Επίβλεψη προγραμματισμού, προγραμματισμού και κοστολόγησης. Προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος, τις εκτιμήσεις και το εύρος εργασίας για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των παραδοτέων εντός του προϋπολογισμού.

Ανάπτυξη και εκτέλεση συστημάτων μέτρησης για επεξεργασία, ανάλυση και αναγνώριση βελτιώσεων.

Ανάλυση δεδομένων, εντοπισμός και ανάλυση ρίσκων. Έλεγχος κόστους σύμφωνα με συμβατικές διαδικασίες, στόχους και απαιτήσεις. Ανάπτυξη εκτίμησης τάσης κόστους και νέες τεχνικές για την υποστήριξη προγραμμάτων τάσης κόστους έργου. Διεξαγωγή απαιτήσεων διερεύνησης για εκτίμηση και έλεγχο δεδομένων κόστους. Υποστήριξη διοικητικών και οργανωτικών δραστηριοτήτων για την εκτέλεση ανάλυσης και εκτίμησης κόστους.